فرشاد حکیم پور

فرشاد حکیم پور

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۰۰۵۱۶۴۶۳۳۱

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

تر کیب سرویس های مکانی به همراه سرویس های SWEبرای حسگر های تحت وپ
توسعه سرویس مکانی به منظور ارائه اطا عات به شکل تعا مل
گسترش مدل داده های مکا نی پا یگاه های داده برای مدلسازی اشیای متحرک
نمایش GML
رویکر د معنایی به عنوان راه حلی برای ذخیره وباز یابی اطلا عا ت نقا ط
محاسبه زمان سفر جریان ترافیک در سامانه اطلا عات مکانی داده های خودرو های شناور
استخراج بر چسب ها از اسناد مکانی در مو نور های جستجو
پردازش پر سش های بر مبنای روابط مکانی در مو تور های جستجو
ارائه روشی جهت استخراج محور مرکزی بر مبنای دیا گرام های ورو نوی