رؤسای دانشگاه تهران از سال ۱۳۱۳ تاکنون

تعداد بازدید:۵۹۷۴۸

علی اصغر حکمت

اولین رئیس دانشگاه تهران (اسفند ۱۳۱۳ تا خرداد ۱۳۱۷)

اسماعیل مرآت

دومین رئیس دانشگاه تهران (خرداد ۱۳۱۷ تا شهریور ۱۳۲۰)

عیسی صدیق اعلم

سومین رئیس دانشگاه تهران (شهریور ۱۳۲۰ تا آذر ۱۳۲۰)

سید محمد تدین

چهارمین رئیس دانشگاه تهران (آذر ۱۳۲۰ تا اسفند ۱۳۲۰)

مصطفی عدل

پنجمین رئیس دانشگاه تهران (اسفند ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۲۱)

دکتر علی‌اکبر سیاسی

ششمین رئیس دانشگاه تهران (مرداد ۱۳۲۱ تا دی ۱۳۳۳)

دکتر منوچهر اقبال

هفتمین رئیس دانشگاه تهران (دی ۱۳۳۳ تا فروردین ۱۳۳۶)

دکتر احمد فرهاد معتمد

هشتمین رئیس دانشگاه تهران (فروردین ۱۳۳۶ تا اردیبهشت ۱۳۴۲)

دکتر جهانشاه صالح

نهمین رئیس دانشگاه تهران (اردیبهشت ۱۳۴۲ تا مرداد ۱۳۴۷)

دکتر فضل‌الله رضا

دهمین رئیس دانشگاه تهران (مرداد ۱۳۴۷ تا تیر ۱۳۴۸)

دکتر علی‌نقی عالیخانی

یازدهمین رئیس دانشگاه تهران (تیر ۱۳۴۸ تا تیر ۱۳۵۰)

دکتر هوشنگ نهاوندی

دوازدهمین رئیس دانشگاه تهران (تیر ۱۳۵۰ تا آبان ۱۳۵۵)

دکتر احمد هوشنگ شریفی

سیزدهمین رئیس دانشگاه تهران (آبان ۱۳۵۵ تا شهریور ۱۳۵۶)

دکتر قاسم معتمدی

چهاردهمین رئیس دانشگاه تهران (شهریور ۱۳۵۶ تا شهریور ۱۳۵۷)

دکتر عبدالله شیبانی

پانزدهمین رئیس دانشگاه تهران (شهریور ۱۳۵۷ تا اسفند ۱۳۵۷)

دکتر محمد ملکی

سرپرست دانشگاه تهران (اسفند ۱۳۵۷ تا اسفند ۱۳۵۸)

دکتر حسن عارفی

شانزدهمین رئیس دانشگاه تهران (اسفند ۱۳۵۸ تا مرداد ۱۳۶۰)

دکتر علی مهدیزاده شهری

هفدهمین رئیس دانشگاه تهران (مرداد ۱۳۶۰ تا مهر ۱۳۶۰)

دکتر ابوالقاسم گرجی

هجدهمین رئیس دانشگاه تهران (مهر ۱۳۶۰ تا خرداد ۱۳۶۱)

دکتر عباس شیبانی

نوزدهمین رئیس دانشگاه تهران (خرداد سال ۱۳۶۱ تا آبان ۱۳۶۲)

دکتر بهمن یزدی صمدی

بیستمین رئیس دانشگاه تهران (آبان ۱۳۶۲ تا تیر ۱۳۶۴)

دکتر محمد فرهادی

بیست و یکمین رئیس دانشگاه تهران (تیر ۱۳۶۴ تا آبان ۱۳۶۴)

مهندس اسماعیل اوینی

سرپرست دانشگاه تهران (آبان ۱۳۶۴ تا آذر ۱۳۶۴)

دکتر حسین فروتن

بیست و دومین رئیس دانشگاه تهران (دی ۱۳۶۴ تا مهر ۱۳۶۷)

دکتر محمد رحیمیان

بیست و سومین رئیس دانشگاه تهران (مهر ۱۳۶۷ تا مهر ۱۳۷۲)

دکتر غلامعلی افروز

بیست و چهارمین رئیس دانشگاه تهران (مهر ۱۳۷۲ تا آذر ۱۳۷۳)

 

دکتر محمدرضا عارف

بیست و پنجمین رئیس دانشگاه تهران (آذر ۱۳۷۳ تا شهریور ۱۳۷۶)

دکتر سید منصور خلیلی عراقی

بیست و ششمین رئیس دانشگاه تهران (شهریور ۱۳۷۶ تا شهریور ۱۳۸۱)

دکتر رضا فرجی دانا

بیست و هفتمین رئیس دانشگاه تهران (شهریور ۱۳۸۱ تا آذر ۱۳۸۴)

 
 

آیت‌اله عباسعلی عمید زنجانی

بیست و هشتمین رئیس دانشگاه تهران (آذر ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۶)

دکتر فرهاد رهبر

بیست و نهمین رئیس دانشگاه تهران (بهمن ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۹۲)

دکتر محمدحسین امید

سرپرست دانشگاه تهران (بهمن ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳)

دکتر محمود نیلی احمدآبادی

سی‌امین رئیس دانشگاه تهران (خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۴۰۰)

دکتر سید محمد مقیمی

سی و یکمین رئیس دانشگاه تهران (شهریور ۱۴۰۰)