نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
واسازی/بازسازی هویت در داستان های کوتاه برگزیده تالار خونین و داستان های دیگر اثر آنجلا کارترزبان‌ و ادبیات انگلیسی‌زبان‌ و ادبیات انگلیسی‌زبان وادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوستهابوالفضل محمدیزهره رامین۲۵ بهمن ۱۳۹۴