عنوان پایان نامه

انتقال یادگیری مبتنی بر مهارت در مسائل یادگیری تقویتی پیوسته