نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
مطالعه اثر تغییرات بلند مدت گردش بزرگ مقیاس جو بر بر روی کیفیت هوای تهرانموسسه‌ ژئوفیزیک‌فیزیک‌ فضاهواشناسی‌دكتری تخصصی PhDمژده حافظیعباسعلی علی اکبری بیدختی, علیرضا محب الحجه۱۴ بهمن ۱۳۹۶
اثرهای دورپیوندی انسوی شرق و مرکز اقیانوس آرام بر اقلیم ایران--هواشناسی‌کارشناسی ارشدپریا ادیبیپرویز ایران نژاد, امید علیزاده چوبری۳۰ آبان ۱۳۹۶
بررسی تغییر پذیری توزیع مکانی غلظت آلاینده های ازن در منطقه شهری تهران و ارتباط آن با متغیرهای هواشناسیموسسه‌ ژئوفیزیک‌فیزیک‌ فضاهواشناسی‌کارشناسی ارشدقیوم حسینی خوشنامهعباسعلی علی اکبری بیدختی, سیده سمانه ثابت قدم۱۱ مهر ۱۳۹۶
ساز و کارهای دینامیکی اثر گرمایش زمین بر تغییرپذیری جت های غربیموسسه‌ ژئوفیزیک‌فیزیک‌ فضاهواشناسی‌دكتری تخصصی PhDشاهین عالمزادهفرهنگ احمدی گیوی, علیرضا محب الحجه۲۹ شهریور ۱۳۹۶
کاربست روش های شبکه قائم تطبیقی در توسعه هسته دینامیکی مدل های پیش بینی عددی وضع هواموسسه‌ ژئوفیزیک‌فیزیک‌ فضاهواشناسی‌دكتری تخصصی PhDدانیال یازجیعلیرضا محب الحجه, سرمد قادر۲۹ شهریور ۱۳۹۶
تاثیر داده گواری بر پیش بینی های کوتاه مدت مدل عددی در منطقه ایرانموسسه‌ ژئوفیزیک‌فیزیک‌ فضاهواشناسی‌دكتری تخصصی PhDابوالفضل نیستانیعلیرضا محب الحجه, سرمد قادر۲۸ شهریور ۱۳۹۶
مطالعه تجربی نقش مواد شیمیایی اسیدی محیط در ساز و کار کهنه کردن هواویز دوده برای تشکیل ابر گرمموسسه‌ ژئوفیزیک‌فیزیک‌ فضاهواشناسی‌کارشناسی ارشدصداقت قاسم پورعباسعلی علی اکبری بیدختی, مریم قرایلو۲۱ شهریور ۱۳۹۶
شبیه سازی های عددی لایه مرزی جو شهری تهران تحت شرایط جوی پایدار و ناپایدارموسسه‌ ژئوفیزیک‌فیزیک‌ فضاهواشناسی‌کارشناسی ارشدسیدمرتضی موسوی زادهعباسعلی علی اکبری بیدختی, امید علیزاده چوبری۲۸ آذر ۱۳۹۵
تعیین ساز و کارهای واداشت رویدادهای بارشی مهم سرد در منطقه تهران از دیدگاه تاوایی پتانسیلیموسسه‌ ژئوفیزیک‌فیزیک‌ فضاهواشناسی‌دكتری تخصصی PhDسکینه خان سالاریفرهنگ احمدی گیوی, علیرضا محب الحجه۱۳ مهر ۱۳۹۵
بررسی شرایط هواشناسی کمینه دید افقی روزانه با استفاده از اطلاعات دستگاه فرودگاه امام خمینی برای سال های ۲۰۱۳ -۲۰۱۴موسسه‌ ژئوفیزیک‌فیزیک‌ فضاهواشناسی‌کارشناسی ارشدجلال الدین حاتمی مهندفرهنگ احمدی گیوی, سیده سمانه ثابت قدم۱۱ مهر ۱۳۹۵