نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
انتقال یادگیری مبتنی بر مهارت در مسائل یادگیری تقویتی پیوستهپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیکدكتری تخصصی PhDفرزانه شعلهمسعود اسدپور۱۹ اسفند ۱۳۹۶
طراحی همزمان ساختارهای غیرفعال و مسیر حرکت مفاصل برای یک ربات دو پا به منظور افزایش بهره گیری از دینامیک طبیعیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیکدكتری تخصصی PhDحامد جلالی بیدگلیمجید نیلی احمدآبادی, محمدجواد یزدان پناه۱۱ مهر ۱۳۹۶
ایجاد مدل مولد از دست خط فارسیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیککارشناسی ارشدامیرحسین احمدیانبابک نجاراعرابی۲۸ شهریور ۱۳۹۶
یادگیری تقلیدی مفهومی مبتنی بر شبکه های عصبی پویاپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیکدكتری تخصصی PhDمینا علی بیگی بنیمجید نیلی احمدآبادی, بابک نجاراعرابی۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بررسی اثر تجربه حسی جدید بر ترکیب اطلاعات چندحسی و مدل‌سازی آنپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیکدكتری تخصصی PhDمحمدعلی نیکویی ماهانیمجید نیلی احمدآبادی۰۳ بهمن ۱۳۹۵
یادگیری مفهومی زبانپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیککارشناسی ارشدفهیمه پورمحمدی نجف ابادیمجید نیلی احمدآبادی, منوچهر مرادی سبزوار۱۱ مهر ۱۳۹۵
طراحی روشی برای بررسی و تحلیل ترافیک شبکه داده بانکیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیککارشناسی ارشدمیثم زارع زاده مهریزیبابک نجاراعرابی, منوچهر مرادی سبزوار۲۸ شهریور ۱۳۹۵
پیشبینی علامت در شبکه های اجتماعی با یال های مثبت و منفیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیککارشناسی ارشدمحراب نوروزی طلببابک نجاراعرابی, رشاد حسینی۲۴ شهریور ۱۳۹۵
نویسه گردانی فارسی به انگلیسیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیککارشناسی ارشدنیما همتیهشام فیلی۲۴ شهریور ۱۳۹۵
ارائه مدل محاسباتی وضعیت کاربر بر مبنای شخصیت، خُلق و احساسپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیکدكتری تخصصی PhDسمیه فتاحیمنوچهر مرادی سبزوار۲۰ شهریور ۱۳۹۵