نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
بهینه سازی کاربری های شهری بر اساس نظریه بازی با در نظر گرفتن تر جیحات ذینفعانپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدكتری تخصصی PhDجمشید مالکیفرشاد حکیم پور۱۰ بهمن ۱۳۹۶
مدلسازی ضمنی تر جیحات کاربر برای طرا حی تور شخصی سازی شده درون شهریپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدكتری تخصصی PhDزهرا بهرامیانرحیم علی عباسپور۳۰ شهریور ۱۳۹۶
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای با تلفیق مجمو عه های فازی به کمک تئوری شهود ار تقائ یافته در بستر GISمطالعه موردی مناطقی از شهر تبریزپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدكتری تخصصی PhDمنصوره صدری کیامحمودرضا دلاور۲۰ شهریور ۱۳۹۶
تناظریابی عوارض خطی با استفاده از بهینه سازی معیارهای هندسی در داده های چند مقیاسیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدكتری تخصصی PhDعلیرضا چهرقانرحیم علی عباسپور۰۲ خرداد ۱۳۹۶
مکان یابی حسگر هادر شبکه ها ی حسگر بی سیمپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدكتری تخصصی PhDمینا خالصیانمحمودرضا دلاور۲۴ بهمن ۱۳۹۵
تعیین هوشمند فضا های مناسب برای رشد بهینه شهر با استفاده از تحلیلهای مکانی زمانمندپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدكتری تخصصی PhDفریدون نقیبیمحمودرضا دلاور۱۷ بهمن ۱۳۹۵
توسعه یک روش ادرس یابی ما شینی بر مبنای استفاده از مو لفه های ادراک مکانی انسانیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدكتری تخصصی PhDعلی جاویدانهفرید کریمی پور۲۳ دی ۱۳۹۵
اشکار سازی مفا هیم معنایی در پایگاههای داده مکانیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدكتری تخصصی PhDطلوع سیلاویفرشاد حکیم پور۲۳ شهریور ۱۳۹۵
مدلسازی سه بعدی ساختمان ها بر اساس اطلا عات مکانی داو طلبانهپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیکارشناسی ارشدسیمین سادات میروهابیرحیم علی عباسپور۰۹ شهریور ۱۳۹۵
مسیر یابی حرکت سکو های پرنده بدون سر نشین در محیط های پیچیده سه بعدیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیکارشناسی ارشدعلی اصغر حیدریرحیم علی عباسپور۱۴ شهریور ۱۳۹۴