عنوان پایان نامه

برسی بیولوژی سن شکارگر


  محل دفاع
  کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 44245;کتابخانه پردیس ابوریحان شماره ثبت: 327
  تاریخ دفاع
  ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
  دانشجو
  زهره پورعلی
  استاد راهنما
  کتایون خردمند

  چکیده: سن شکارگر Wagner Anthocoris minki pistaciaeبه عنوان دشمن طبیعی پسیل معمولی پسته، Burckhardt & Lauterer Agonoscena pistaciae در باغ¬های پسته منطقه رفسنجان معرفی شده است. در این مطالعه بیولو‍ژی، نیازهای حرارتی، شاخص¬های جدول حیات و میزان تغذیه این سن شکارگر با تغذیه از پسیل پسته در شرایط کنترل شده آزمایشگاه بررسی شد. دوره رشد این سن شکارگر در شرایط آزمایشگاهی در دامنه دمایی 5/17-35 درجه سلسیوس مورد مطالعه قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده، دوره رشدی با افزایش دما کاهش یافت. کم¬ترین آستانه حرارتی و مجموع نیاز حرارتی در مرحله تخم به ترتیب 53/8 درجه سلسیوس و 77 روز-درجه بدست آمد. میزان تغذیه این سن شکارگر از پوره¬های پسیل پسته در سه دمای 5/17، 5/27 و 30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی60-50 درصد، طول دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. متوسط میزان تغذیه روزانه در مرحله پورگی در این سه دما به ترتیب 41/1±6/13، 58/2±17و 52/3±3/21 عدد پوره پسیل بود. میزان تغذیه در دو دمای 5/17 و 30 درجه سلسیوس، بطور معنی‌دار مختلف بود. متوسط تغذیه روزانه حشرات کامل سن شکارگر در دو دمای 5/27 و 30 درجه سلسیوس به ترتیب 13/1±76/41 و72/0±87/50 عدد بدست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق با افزایش دما، میزان تغذیه به طور معنی¬داری افزایش یافت. بررسی میزان زادآوری سن A. minki pistaciae در تراکم‌های 10، 15، 25، 50 و 75 عدد پوره سن چهارم پسیل معمولی پسته نشان داد که این شکارگر در هر یک از تراکم‌های فوق به ترتیب، به طور روزانه 77/0±45/4، 72/0±71/6، 72/0±91/9، 42/0±57/10و12/1± 05/11 عدد تخم تولید می‌کند. شاخص¬های جدول حیات این شکارگر در دماهای 5/17، 5/22، 25، 5/27 و 30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی60-50 درصد، طول دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. بیشترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت(rm) در دماهای 5/27 و 30 درجه سلسیوس به میزان 16/0 برآورد گردید. کم¬ترین مقدار نیز در دمای 5/17 درجه سلسیوس مشاهده شد (07/0). همچنین کوتاه¬ترین مدت زمان یک نسل در دمای 5/27 درجه سلسیوس و به میزان 72/0±36/24 محاسبه گردید. نرخ تولید مثل خالص(R0) در دمای 5/22 درجه سلسیوس نسبت به دماهای دیگر دارای بیشترین مقدار بود (2/12±2/76). کم¬ترین مقدار نیز در دمای 5/17 درجه سلسیوس بدست آمد (07/5±93/23) و اختلاف معنی‌داری با مقادیر بدست آمده در دماهای 5/22، 25، 5/27 و 30 درجه سلسیوس داشت. با مقایسه میزان تخم¬گذاری در دماهای 5/17، 5/22، 25، 5/27 و 30 درجه سلسیوس اختلاف معنی¬داری مشاهده نشد. بیشترین میزان تخم ¬گذاری حشرات ماده در دماهای 5/22 و 25 درجه سلسیوس بدست آمد (7/213). کم¬ترین میزان تخم¬گذاری نیز در دمای 5/17 درجه سلسیوس (6/28±1/131) محاسبه شد.
  Abstract
  Abstract The predatory bug, Anthocoris minki pistaciae Wagner was reported as a natural enemy of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer in pistachio orchards in Rafsanjan (Southern Part of Iran). In this study biology, thermal requirements, life table and prey consumption while it was fed by A. pistaciae were detected. The developmental time for this predator was carried out at 17.5-35°C. Based on the results, the developmental time was decreased by increasing the temperature. The lowest threshold temperature and thermal constant for egg was 8.53°C and 77 degree-day, respectively. Prey consumption of this predator using of psyllid nymphs was determined under constant laboratory condition, including 17.5, 27.5 and 30°C, 55-60% R.H. and a photoperiod of 16:8 L: D hours. Daily prey consumption for nymphal stage at three tested constant temperatures was 13.6±1.41, 17±2.58 and 21.3±3.52 on average respectively, which it was significantly different at 17.5 and 30°C. Daily adults prey consumption was obtained as 41.8 and 50.9 fourth instar psyllid nymphs on average at 27.5 and 30°C respectively. It was found that prey consumption was significantly increased by increasing temperature. The influence of five different prey densities, e.g. 10, 15, 25, 50 and 75 fourth instar psyllid nymphs were examined on predator’s fecundity. The results revealed that the predator was produced 4.4, 6.71±0.72, 9.9, 10.6 and 11.1 eggs per day, respectively. The biological parameters of A. minki pistaciae were determined under controlled conditions at 17.5, 22.5, 25, 27.5 and 30°C, 60±5% R.H. and a photoperiod of 16:8 (L:D) hours. The highest value of rm was 0.16 that was estimated at 27.5 and 30°C. Also, the lowest value of rm was obtained at 17.5°C. The shortest generation time was obtained at 27.5°C (24.36±0.72 days). The highest and lowest values of net reproductive rate (R0) were calculated at 22.5 and 17.5°C, respectively. However the difference between temperatures was not significant. The highest fecundity was calculated at 22.5 and 25°C (213.7 eggs).