عنوان پایان نامه

خنک کاری باتری های خودروهای الکتریکی توسط مواد تغییر فاز دهنده (pcm)و محیط متخلخل