عنوان پایان نامه

کاربرد داده کاوی برای ارزیابی کیفیت در صنایع تولیدی تحت عدم قطعیت، ماشین بردار پشتیبان