عنوان پایان نامه

تعیین اثر مولتی آنزیم حاوی بتاماناناز بر عملکرد جوجه های گوشتی در جیره بر پایه ذرت - سویا


  محل دفاع
  کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شماره ثبت: 7500;کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شماره ثبت: 7500
  تاریخ دفاع
  ۰۳ آبان ۱۳۹۶
  استاد راهنما
  مجتبی زاغری

  هدف از این پژوهش بررسی پاسخ جوجه های گوشتی به مولتی آنزیم سیزده گانه حاوی بتاماناناز با استفاده از جیره بر پایه ذرت سویا بود. تعداد 192 قطعه جوجه یک روزه نر سویه راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی شامل 6 تیمار، 8 تکرار و 4 پرنده در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. تیمار یک (کنترل مثبت) بدون استفاده از مولتی آنزیم سیزده گانه تنظیم شد. تیمارهای 2، 3، 4 و 5 حاوی 3/0 کیلوگرم در تن مولتی آنزیم سیزده گانه بود که به ترتیب 25، 50، 75 و 100% از ارزش معادل مواد مغذی آنزیم در تنظیم فرمول ها لحاظ گردید. تیمار شش (کنترل منفی) بدون افزودن آنزیم از لحاظ نسبت اقلام جیره مشابه تیمار 5 تنظیم شد. در سن 7، 14، 21 و 28 روزگی بالاترین وزن بدن و بهترین ضریب تبدیل خوراک با مصرف جیره حاوی مولتی آنزیم و محاسبه 25 درصد معادل مواد مغذی آن حاصل شد و پایین¬ترین عملکرد متعلق به جوجه هایی بود که خوراک کنترل منفی را دریافت نموده بودند (0001/0>P). در پایان دوره آزمایش تفاوت وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک تیمار یک و دو معنی دار نبود. تفاوت وزن بدن گروه کنترل منفی و تیمار 5 در سن 42 روزگی معنی دار بود (0001/0¬>P). برتری تیمار 5 با کاهش 132 کیلوکالری انرژی قابل سوخت و ساز، 64/0 واحد پروتئین خام و 11/0 واحد فسفر قابل دسترس و افزودن آنزیم، نسبت به کنترل منفی علی رغم یکسان بودن مقدار سهمیه خوراک، بیانگر پتانسیل آزاد سازی مواد مغذی توسط مولتی آنزیم است. افزودن مولتی آنزیم به جیره تاثیر معنی دار روی افزایش قابلیت هضم پروتئین، افزایش pH محتویات سنگدان، وزن سنگدان، میزان کلسیم فضولات و سطح گلوکز سرم خون نداشت. در حالی که افزودن مولتی آنزیم در جیره موجب کاهش معنی دار سطح پروتئین (04/0>P) و میزان فسفر فضولات (01/0>P) در سن 42 روز گی شد.
  Abstract
  The aim of this study was to determine the response of the broilers to multi-enzyme containing ?-mannanase. 192 male (Ross 308) chicks were used in a completely randomized design with 6 treatments, 8 replicates, and 4 birds in each. Treatment one was a (positive control) normal corn-soybean meal diet without added multi-enzymes. Treatments 2, 3, 4 and 5 contained 0.3 kg multi enzymes per ton of feed, using 25, 50, 75 and 100% of the nutrients matrix value of enzyme respectively. Treatment six was a negative control, similar to treatment number 5 without added multi enzyme. At the age of 7, 14, 21 and 28 days the highest body weight and the best FCR were observed in chicks received diet containing multi enzymes and the calculation of 25% nutrient equivalency of enzyme, and the worth performance belongs to the chicks fed negative control diet (P<0.0001). At the end of the experiment the difference of body weight and FCR of treatment one and two was not significant. At 42 days of age, the difference in body weight of negative control group and treatment 5 was significant (P<0.0001). At the end of the trial, the FCR of treatment 5 numerically was better than negative control group. Superiority of performance of group 5 by reducing 132 kcal metabolizable energy, 0.64 unit of crude protein and 0.12 unit of available phosphorus and addition of enzyme, compared to the negative group, despite of the same amount feed consumption, indicated that used enzyme had potential for releasing of feed nutrients. Enzyme supplementation effects on protein digestibility, pH of gizzard contents, fractional weight, excreta’s calcium and glucose in serum was not significant. Adding multi enzyme to the diet, decreased the excreta’s protein (P<0.04) and phosphorus level (P<0.01) at age of 42 days.