عنوان پایان نامه

ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه و نقش مولفه هزینه در سازه ی انتظار -ارزش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کاشان