عنوان پایان نامه

مطالعه تطبیقی و تشریحات مفهومی غزلیات غالب و حافظ با تاکید بر زهد و ریا و روی‌گردانی از دنیا