عنوان پایان نامه

تاثیر تصویر سازی ذهنی و واقعیت مجازی بر تیراندازی با تپانچه بادی