عنوان پایان نامه

بررسی اثر شوک های قیمت نفت روی شاخص سهام بازار بورس اوراق بهادار به تفکیک گروه های صنعتی