عنوان پایان نامه

بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک اعتباری و سیاست های وام دهی در بانک های ایران


  رشته تحصیلی
  مدیریت مالی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002981;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002981;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002981;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002981
  تاریخ دفاع
  ۲۳ آبان ۱۳۹۶
  دانشجو
  آرین جمشیدی
  استاد راهنما
  محمد ندیری

  یکی از معضلات عمده اقتصاد ایران در دهه¬های اخیر، همواره وجود نااطمینانی سیاست¬های اقتصادی در فضای کسب¬وکار بوده است. عدم استقلال بانک مرکزی، دخالت¬ نهادهای غیرمسئول در امر سیاست¬گذاری، مدیریت هیجانی و تغییرات مکرر در سیاست¬های دولت، همگی عواملی هستند که با افزایش بی¬ثباتی محیط اقتصادی، در میسر رشد و توسعه¬ی اقتصادی اختلال ایجاد می¬کنند. در این بین، نظام بانکی کشور به عنوان حلقه‌ی کلیدی در کانال انتقال سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌طور طبیعی بیشتر از سایر بنگاه‌ها تحت تأثیر مخرب این نااطمینانی¬ها قرار می‌گیرد. در این پژوهش با استفاده از روش پنل پویا، داده¬های سالانه 16 بانک کشور در طول دوره¬ی زمانی 1385 الی 1394 مورد بررسی قرار گرفته تا تأثیر نااطمینانی سیاست¬های اقتصادی بر مطالبات غیرجاری و حجم وام و سپرده بانک¬های کشور در قالب مدل حداقل مربعات تعمیم¬یافته و رگرسیون چندمتغیره سنجیده شود. برای سنجش نااطمینانی سیاست¬های اقتصادی از شاخص نااطمینانی مبتنی بر پوشش روزنامه¬ای و همین¬طور چندین شاخص ریسک اقتصاد کلانی استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، شاخص نااطمینانی مبتنی بر پوشش روزنامه¬ای، کسری بودجه و نسبت بدهی دولتی بر مطالبات غیرجاری تأثیر مستقیمی دارند در حالی که نرخ رشد GDP، نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم تأثیر معکوسی داشته¬اند. نتایج بررسی¬ها پیرامون نسبت وام به سپرده نشان می دهد که افزایش شاخص نااطمینانی مبتنی بر پوشش روزنامه¬ای، کسری بودجه و نرخ تورم منجر به کاهش این نسبت شده اما نوسانات نرخ تورم و نرخ ارز و مقدار وقفه¬ی یک ساله¬ی همین نسبت وام به سپرده، تأثیر مستقیمی بر آن داشته¬اند.
  Abstract
  Abstract One of the most important problems in Iran’s economy in recent decades, is economic policy uncertainty in bussiness. Lack of Central bank’s independence, the interference of irresponsible institutions in politics, emotional management and frequent changes in government policies are all factors that disrupt economic growth and development in this increasing instability condition. Meanwhile, the banking system of the country, as a key link in the channel of the transition of macroeconomic policies, is naturally more affected by these uncertainties than other firms. Therefore, using the annual data of 16 Iranian banks from 1385 to 1394, this study examines the effects of economic policy uncertainty (EPU) on non-performing loans rate and valoume of banks’ loans and deposits in the framework of generalized least squares model and autoregression. To measure economic policy uncertainty, we used the uncertainty index based on newspaper coverage frequency as well as several macroeconomic variables. According to research results, the uncertainty index based on newspaper coverage frequency, budget deficit and government debt ratio have a direct effect on non-performing loans ratio, while GDP growth rate, exchange rate fluctuations and inflation rate have an adverse effect. In the case of loan-to-deposit ratio, the results reveal that an increase in the uncertainty index based on newspaper coverage frequency, budget deficit and inflation rate lead to a decrease in this ratio, but the fluctuations of the inflation rate and the exchange rate and the lagged NPLR have a direct effect on it. Keyword: Economic Policy Uncertinity, Credit risks, Lending Decisions, Non-performing loans, Inflation rate volatility, Government budget balance