عنوان پایان نامه

بررسی آینده روابط و عربستان


  رشته تحصیلی
  علوم سیاسی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4476;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4476
  تاریخ دفاع
  ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  استاد راهنما
  محمد مهدی اسماعیلی

  روابط ایران و عربستان سعودی، به عنوان دو قدرت اصلی منطقه غرب آسیا، از دیرباز مورد توجه کارشناسان و پژوهشگران بوده است. هدف از انجام این پژوهش، ترسیم چشم اندازی کلان در موضوع آینده روابط ایران و عربستان با نگاهی آینده پژوهانه است؛ به این شکل که تلاش شده مهمترین اتفاقات تأثیرگذار پیش¬روی این دو قدرت، مورد ارزیابی قرار گیرد. نگاه آینده پژوهانه مستلزم شناخت کامل وضعیت کنونی و روند تحولات منجر به این وضعیت است. بدین منظور سعی شده در فصولی جداگانه از یکسو به وضعیت روابط ایران و عربستان در طول سالیان اخیر و از سوی دیگر به وضعیت داخلی کشور عربستان به طور کامل پرداخته شود. در این پژوهش برای پیش بینی آینده از دو روش بهره برده¬ایم. برای آینده کوتاه مدت از روش سناریو نویسی استفاده شده و هفت موضوع که به نظر نگارنده، مهم¬ترین موضوعات تأثیرگذار بر آینده سیاست خارجی عربستان است، مورد بحث قرار گرفته است. اما نکته¬ای که چندی است توسط مؤسسات مطالعاتی غربی مطرح شده، مسئله تجزیه عربستان است، که در بخش پایانی مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش تلاش شده است که مهم¬ترین چالش بلند مدت در روابط دو کشور به کمک روش دلفی آینده پژوهی شود؛ در این پروژه، که با مشارکت و همفکری جمعی از نخبگان دانشگاهی و اجرایی انجام پذیرفته، به شش سؤال در مورد تجزیه عربستان در دو مرحله پاسخ داده شده است. نخبگان هدف، در مرحله اول نظر خود را در مورد سؤالات مطرح شده بیان کردند و در مرحله دوم سعی شد با ارائه نظر کارشناسان مختلف، از نخبگان خواسته شود در صورت صلاحدید در نظر خود بازنگری کنند. نتیجه نیز آن شد که در مورد چهار سؤال، اجماع بالای 70 درصد و در مورد دو سؤال اجماع نسبی بالای 50 درصد ایجاد شد.
  Abstract
  Relations between Iran and Saudi Arabia, as the two main powers of the West Asian region, have long been of interest to experts and researchers. The purpose of this study is to draw a macro perspective on the future of the relations between Iran and Saudi Arabia with a futuristic view. In this way, attempts have been made to assess the most important influences of the advance of these two powers. The prospect's future requires a complete understanding of the current situation and the developments that lead to this situation. For this reason, it has been tried in separate chapters on the one hand to the state of relations between Iran and Saudi Arabia over the past few years, and on the other hand, to the full extent of the state of Saudi Arabia. In this study we use two methods to predict the future. The scenario is used for the short-term future and the seven issues that the author considers to be the most important issues affecting the future of Saudi foreign policy is discussed. In this section, the long-term challenge in the relations between the two countries has been attempted through the Delphi futures research methodology; In this project, which was carried out with the participation and co-operation of a group of academic and executive elites, six questions have been answered about the deconstruction of Saudi Arabia in two phases. In the first stage, the target elites expressed their opinion on the questions raised, and in the second phase, they tried to elicit the views of the various elites, if they wished to reconsider them in their discretion. The result was that four questions, a consensus above 70 percent, and two questions of relative consensus above 50 percent.