عنوان پایان نامه

تاثیر ۴ هفته تمرین هوازی برروی هورمون رشد و-۱ IGF رت های آلزایمری


  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره ثبت: 1469;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 82052;کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره ثبت: 1469;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 82052
  تاریخ دفاع
  ۱۲ مهر ۱۳۹۶
  دانشجو
  رضی حسن نتاج
  استاد راهنما
  علی اصغر رواسی

  بیماری آلزایمر AD یکی از شایع ترین بیماری های تخریب نورونی است، که با بالا رفتن سن افزایش می یابد.گزارش ها حاکی است که در سال 2010 جمعیت بالای 60 سال جهان755/54 میلیون نفر و افراد مبتلا به آلزایمر حدود 35/56میلیون نفر بود. تخمین زده می شود در سال 2050 افراد مبتلا به این بیماری به حدود 115/38میلیون نفر برسد.نقش مفید هورمون رشد و IGF-1در بهبود پیری مغز و نقش پاتوژنز وابسته به سن به خوبی ثابت شده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر چهار هفته تمرین هوازی بر روی سطح هورمون رشد وIGF-1 رت های آلزایمری است. تحقیق حاضر تجربی و از نوع بنیادی می باشد. به منظور انجام پژوهش حاضر، 30 سر موش صحرایی نر سالم نژاد ویستار (میانگین وزن اولیه) با سن 8 هفته از انستیتو پاستور خریداری و بعد از دو هفته عادت دادن به محیط و پروتکل تمرینی، ازهفته ی سوم تمرینات شروع شد. حیوانات در گروه های مورد بررسی به صورت تکی در قفس های پلی کربنات شفاف و استاندارد در دمای23-22 درجه سانتی گراد و رطوبتی معادل 45درصد طبق چرخه معکوس12 ساعت خواب و بیداری با در دسترس بودن آب و غذای کافی نگهداری شدند.رت ها از طریق تزریق A?1-42 به هیپوکمپ آلزایمری شدند (8n=)، به عنوان گروه شم تزریق DMSO را تجربه کردند (8n=) و یا به عنوان گروه کنترل بدون تزریق باقی ماندند (8n=). رت ها به طور تصادفی به 6 گروه با تعداد مساوی(4n=) شامل سالم کنترل، کنترل بتاآمیلوئید ، کنترل DMSO، سالم تمرینی، تمرین بتاآمیلوئید، تمرین DMSO تقسیم و گروه ها براساس وزن همسان سازی شدند. رت ها بر روی نوارگردان با شیب صفر درجه از ساعت 9صبح تا 2/30 بعد از ظهر و از شنبه تا چهارشنبه به مدت 4 هفته (5 روز در هفته با شدت و مدت مورد نظر) شروع به تمرین کردند. رت ها در هفته اول و دوم با سرعت 10 متر بر دقیقه در دو ست جداگانه 15 دقیقه ای با وقفه 5 دقیقه ای (استراحت غیرفعال، به منظور جلوگیری از خستگی عضلانی) روی نوارگردان دویدند. در هفته سوم با افزایش شدت و زمان فعالیت، رت ها با سرعت 15 متر بر دقیقه در سه ست جداگانه 15 دقیقه ای با وقفه 5 دقیقه ای بین ست ها دویدند. در هفته چهارم، رت ها با سرعت 15 متر بر دقیقه در چهار ست جداگانه 15 دقیقه ای با وقفه 5 دقیقه ای بین ست ها به فعالیت پرداختند. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان داد چهار هفته تمرینات هوازی موجب افزایش معنادار هورمون رشد ، شد (P<0/0001 ).نتایج آزمون نشان داد چهار هفته تمرینات هوازی موجب افزایش معنادار میزان IGF-1، شد (P<0/0001 ).پژوهش حاضر نشان داد که 4 هفته تمرین هوازی بر روی رت های آلزایمری موجب افزایش معناداری در سطح سرمی هورمون های GH و IGF-1 می شود که با توجه به محوریت و نقش کلیدی این هورمون ها در بیماری آلزایمر موجب جلوگیری از پیشرفت و بهبود این بیماری می شود.
  Abstract
  AD Alzheimer's is one of the most common diseases of infertility that increases with age. Reports show that in 2010, the population over the age of 60 was 755.55 million people and people with Alzheimer's disease were about 56.55 million. In 2050, people with this disease were estimated to reach about 115.31 million people. The beneficial role of growth hormone and IGF-1 in cerebral healing and the role of age-related pathogenesis has been well documented. The purpose of this study was to determine the effect of 4 weeks aerobic training on growth hormone and IGF-1 in Alzheimer's rats. The present study is experimental and fundamental. In order to conduct this study, 30 Wistar male Wistar rats (average weighted weight) at the age of 8 weeks from the Pasteur Institute were purchased and after 2 weeks of habituation and practice protocol, the third training session started. The animals in the examined groups were individually kept in transparent polycarbonate cages at a temperature of 22-22 ° C and a humidity equivalent of 45% in the reverse cycle of 12 hours sleep and waking with adequate water and food availability. Injection of A?1-42 into the Alzheimer's hippocampus (n = 8), as a sham group, was injected with DMSO (8n =) or as a control group without injection (n = 8). The rats were randomly divided into 6 groups with equal number (n = 4) including healthy control, beta-amyloid control, DMSO control, healthy training, beta-amyloid training, DMSO training, and matched groups based on weight. The rats started training on a treadmill with a gradient of 0 degrees from 9am to 2:30pm, and from Saturday to Wednesday for 4 weeks (5 days a week, with intensity and duration). The rats ran on the treadmill in the first and second weeks at a speed of 10 m / min in two separate 15-minute, 5-minute sessions (passive rest, in order to prevent muscle fatigue). In the third week, with increasing intensity and activity time, rats ran at 15 m / min in three separate 15-minute sets with 5-minute interruptions between sets. In the fourth week, the rats acted at a speed of 15 m / min in four separate sets of 15 minutes with 5 minute intervals between the sets. The findings of this study were analyzed using spss version 21 software. The results of this study showed that four weeks aerobic exercise caused a significant increase in growth hormone (P <0.0001). The results showed that four weeks aerobic training significantly increased IGF-1 levels (P <0.0001). The results of this study showed that 4 weeks aerobic exercise on Alzheimer's rats caused a significant increase in serum levels of GH and IGF-1 hormones, which, due to the central role and role of these hormones in Alzheimer's disease, prevented progression And improve the condition.