عنوان پایان نامه

آیا رنگ لباس دروازه بان فوتبال هنگام اجرای پنالتی تاثیری بر کار کرد مرکز بینایی بازیکنی که ضربه را اجرا میکند دارد؟ مقایسه ای بین فوتبالیستهای مبتدی و نیمه حرفها ی با استفاده از تصویر برداری رزونانس مغناطیسی