عنوان پایان نامه

ماهیت و آثار تنظیم اسناد انتقال اجرایی


  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3154;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 55229
  تاریخ دفاع
  ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
  استاد راهنما
  حسن محسنی

  از جمله مسائلی که در پایان عملیات اجرای قهری احکام دارای محکوم به مالی یا احکام قطعی الزام به تنظیم سند رسمی و همچنین عملیات اجرای قهری اسناد ذمّه ای یا اسناد وثیقه ای رخ می دهد، تنظیم سند انتقال می باشد. ممکن است محکوم علیه (متعهد) با وجود اخطاریه حضور، جهت تنظیم سند انتقال در دفتر اسناد رسمی حاضر نگردد، در این وضعیت تنظیم سند انتقال با نمایندگی قانونی- الزامی نمایند? اجرا از سوی محکوم علیه(متعهد) ممتنع میسر می گردد. از این پس سند انتقال موصوف به صفت اجرایی شده و سند انتقال اجرایی نامیده می شود. این دسته از اسناد رسمی با وجود این که از ماهیت و آثار متمایزی به نسبت سایر اسناد رسمی برخوردار می باشند، کمترین میزان توجه قانونی به آنان شده است و در متون قانونی و کتب حقوقی در خصوص تبیین مفهوم و ویژگی های آن ها و به خصوص مصادیق اسناد انتقال اجرایی و آثار حاکم بر این اسناد تصریح و بررسی های همه جانبه ای دیده نمی شود. در رویه ثبتی فعلی ، تنظیم این اسناد بر اساس نمونه فرم اسناد تهیه شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می گیرد. هرچند هدف از ارائه این نمونه اسناد، یکسان سازی مفاد اسناد رسمی تنظیمی و کاهش مشکلات دفاتر اسناد رسمی بوده است با وجود این مندرجات نمونه اسناد انتقال اجرایی با مقررات فعلی نظام حقوقی ایران تطبیق نداشته و نیازمند اصلاحات متعددی می باشند. در این پژوهش سعی برآن شده است که مفهوم و ماهیت اسناد انتقال اجرایی تبیین (فصل نخست) اقسام و مصادیق این اسناد بررسی ( فصل دوم) و بعلاوه آثار حاکم بر تنظیم اسناد انتقال اجرایی(فصل سوم) پرداخته شود. امید است که با بررسی این مسائل جایگاه اسناد انتقال اجرایی در نظام حقوقی ایران روشن و در رویه ثبتی فعلی تثبیت گردد