عنوان پایان نامه

بررسی آثار دو هنرمند نقاش جنوب ایران


  رشته تحصیلی
  نقاشی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه پردیس هنرهای زیبا شماره ثبت: 8051;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 43371
  تاریخ دفاع
  ۲۰ تیر ۱۳۸۸
  استاد راهنما
  ادهم ضرغام

  با توجه به جهانی شدن زبان هنر و فراموشی تلویحی و تدریجی فرهنگ های بومی، شناخت هنرمندانی که به فرهنگ های بومی و قومی توجه نشان می دهند، امری ضروری به نظر می رسد. همچنین توجه به سنت ها و فرهنگ های گذشته کمک می کند که هنرمند به اندیشه و مسائل پشت سر خود متصل باشد. بازیابی ریشه ها و هویت های بومی می تواند مجموعه عوامل بی پایانی را در اختیار هنرمند قرار دهد که سبب اصالت و غنای هنر وی شود با این شرط که او بتواند ارتباطی دو سویه بین هنر امروز و هنر بومی و منطقه ای ایجاد نماید. این پژوهش، آثار و احوال دو تن از هنرمندانی که هنرشان در راستای توجه به اقلیم و فرهنگ بومی شان شکل گرفته است را در شش فصل بیان می کند. فصل های نخستین، زندگی حسین احمدی نسب، فعالیت های هنری‌اش، توجه خاص وی به اقلیم اش و همچنین عوامل تأثیرگذار، عناصر اصلی و ساختار نقاشی هایش را مورد بررسی قرار می دهد. در سه فصل پایانی به زندگی و تلاش و جستجوهای محمدحسین ماهر می پردازد که از توجه وی بر روی فرهنگ و هویت اقلیمی و منطقه ای شروع می شود و در ادامه، با تمرکز بر روی مفاهیم و فرهنگ های کهن و متنوع، شکل فرابومی و فردی می گیرد. در فصل آخر، ساختار نقاشی های این هنرمند را مورد مطالعه قرار می دهد.
  Abstract
  Considering the globalization of art language and gradual forgetting of folklore culture, recognizing artists who care about local and folklore culture, seems to be a necessary issue. Also paying attention to traditions and old cultures helps artists to connect to his thoughts and background. Reconstructing local roots can give the artist an unlimited collection to make his art original and rich on the condition of a double way connection between modern art and his folklore background. This research tells about art works of two artists who their art is through a consideration to climate and local culture, in six chapters. In the first three chapters, it reviews Hossein Ahamadinasab’s life, artistic activities, his special attention to climate and also main effective elements and composition of his paintings. Three last chapters tells about Mohamad Hossein Maher’s life and his struggle and research that starts from his attention to local culture and climatic identity and continues with concentration on meanings and various old cultures that makes his art personal. The last chapter talks about the composition of this artist.