عنوان پایان نامه

بررسی نقاشیهای دیواری دوران اشکانی وساسانی


  رشته تحصیلی
  نقاشی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه پردیس هنرهای زیبا شماره ثبت: 7877;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 42124
  تاریخ دفاع
  ۲۳ تیر ۱۳۸۸
  استاد راهنما
  محمدحسین حلیمی
  دانشجو
  مریم به نژاد

  پژوهشهای جدی در باب هنر نقاشی ایران زمین از اوایل سده بیستم آغاز شده است . این پژوهشها در دهه های اخیر وسعت قابل ملاحظه ای یافته اند. کوششهای نخستین پژوهندگان در ابتدا ، معطوف بود به معرفی آثار ، گردآوری و رده بندی آنها. اما در دهه های اخیر عمق پژوهشها بیشتر شده و پژوهندگان نه فقط دامنه بررسی نقاشی ایران را از ادوار کهن تا دوران معاصر گسترش داده اند ، بلکه با نگرشی تازه و تعمقی بیشتر به تحلیل مسائل تاریخی و ساختارهای زیباشناختی نقاشی پرداخته اند . این پژوهش کوششی است در جهت معرفی و تحلیل آثار نقاشی دیواریِ دو دوره مهم، در تاریخ ایران باستان. دلیل انتخاب موضوع این پروژه چنین است، که به نظر می رسد در میان تحقیقات و پژوهش های انجام گرفته تا به امروز،موضوع نقاشی دیواری ایرانِ قبل از اسلام کمی مهجور مانده و کمتر بدان پرداخته شده است. چنانچه هرگاه در باب نقاشی ایران سخنی به میان می آید ، ذهن همگان معطوف به نگارگری ها و تصویر سازی کتب بعد از اسلام و به خصوص دوران تیموری تا قاجار می شود. در حالی که شواهد نشان می دهد که در ایران، نقاشی دیواری، بسیار کهن تر از تصویرگری کتاب بوده و در دوران کهن ، نقاشی دیواری بیشترین اهمیت را در میان سایر هنرهای تصویری و تجسمی دارا بوده است. حال آنکه پس ازاسلام و به خصوص بعد از استیلای مغولان در ایران، اهمیت آن کمتر و در مقایسه با تصویر سازی کتاب ، کمرنگ تر جلوه نمود . در حالی که اصل و ریشه سنت تصویری نقاشی ایران،که به صورت شیوه ای خاص درآمد وتا به امروز هویت خود را حفظ کرد ، و ما آن را تحت عنوان سنت نقاشی ایرانی می شناسیم، همین دیوار نگاری ها و نقاشی های دوران باستان و به ویژه دو دوره مهم و تأثیرگذار اشکانی و ساسانی می باشند . در این پژوهش سعی شده که این دیوار نگاره ها ابتدا معرفی و سپس از جهات تاریخی، جغرافیایی، شرایط فرهنگی و جامعه شناختی،همچنین تاثیر پذیری ازسایر هنرها و تاثیر گذاری بر هنرهای دوران پس از خود، مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی از آنها از لحاظ ساختاری تجزیه و تحلیل شوند. با امید بر اینکه پژوهش پیش رو توانسته باشد در شناخت نقاشی وبه خصوص دیوارنگاره های ایران باستان(اشکانی و ساسانی) چه از لحاظ تاریخی و تأثیرات فرهنگی و چه به لحاظ ساختارهای زیبا شناختی ، مفید واقع گردد.
  Abstract
  The se in early 20 th.thriuse researches abaut painting of iran have been startingese reasearch have been spread .in last decadedThe se in early .thriuse researches abaut painting of iran have been startingese reasearch have been spread .in last decadedThe se in early .thriuse researches abaut painting of iran have been startingese reasearch have been spread .in last decadedThe se in early th.thriuse researches abaut painting of iran have been startingese reasearch have been spread .in last decadedThe se in early .thriuse researches abaut painting of iran have been startingese reasearch have been spread .in last decadedThe se in early th.thriuse researches abaut painting of iran have been startingese reasearch have been spread .in last decadedThe se in early th.thriuse researches abaut painting of iran have been startingese reasearch have been spread .in last decaded