عنوان پایان نامه

روابط ساسانیان و کوشانیان بر مبنای سکه شناسی


  رشته تحصیلی
  تاریخ ایران باستان
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ثبت: 4433،;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77421
  تاریخ دفاع
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
  دانشجو
  مهری مقیسه
  استاد راهنما
  روزبه زرین کوب

  پژوهشِ حاضر با عنوانِ«روابطِ ساسانیان و کوشانیان بر مبنایِ سکه شناسی» بر آن شد تا به مطالع? این ارتباط از طریق بررسیِ تصاویر، نمادها، نشان ها و نوشته های موجود در سکه های این دو پادشاهی بپردازد. در این راستا با طرح پرسش اصلی و پاسخگویی به آن سعی شد تا به میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاریِ این ارتباط پرداخته شود. سوألِ اصلی پژوهشِ حاضر « سکه ها و مطالعاتِ سکه شناسی چه کمکی به شناختِ روابطِ ساسانیان و کوشانیان می کنند» و در پیِ پاسخگویی به این سوأل، فرضی? اصلیِ پژوهش بدین شرح است: «به دلیلِ اینکه مدارکِ مکتوب و سنگ نبشته هایِ موجود، که مرتبط با این پژوهش باشند، بسیار کم و پیچیده هستند، درکِ ارتباطِ میان ساسانیان و کوشانیان و نگارش در این زمینه نیازمند به استفاده از منابعِ به جا ماند? دیگری از این دوره است. یکی از بهترین منابعِ در دسترس برای شناختِ این ارتباط، سکه و مطالعاتِ انجام شده در این حوزه هستند». پس از مطالع? تاریخِ کوشانیان و ساسانیان مشخص شد که جایگاهِ پادشاهیِ موسوم به کوشان شاهان در روابطِ میان ساسانیان و کوشانیان بسیار مهم بوده است. کوشان شاهان، همان شاهزادگانِ ساسانی بودند که پس از غلب? ساسانیان بر قلمرویِ کوشان غربی، در آنجا به حکمرانی پرداختند و نقشِ رابطِ میان ساسانیان و کوشانیان را بر عهده گرفتند و از طرفی در مطالعاتِ سکه شناسیِ موسوم به سکه های کوشان شاهان جایگاهِ تعیین کننده ای در نشان دادنِ روابطِ میان دو پادشاهی دارند. بنابراین در فصلِ یکم به مطالع? تاریخِ کوشانیان و کوشان شاهان، در فصلِ دوم شناختِ سکه های ساسانی، سکه های کوشانی و شناخت و طبقه بندیِ سکه های کوشان شاهان و در فصلِ سوم نیز به روابطِ میانِ این دو پادشاهی و تأثیرپذیری و تأثیرگذاریِ ایشان از یکدیگر از طریقِ سکه های کوشان شاهان پرداخته شده است. با بررسی و مطالعاتِ سکه شناسیِ این دوره می توان چنین فهمید که کوشان شاهان در ابتدا تحت تأثیر کوشانیان بودند، اما با گذشت زمان و برقراریِ روابطِ گسترده میان این دو پادشاهی، تأثیراتِ ساسانی را بر سکه های کوشان شاهان می توان مشاهده نمود، این رابطه حاکی از غلب? کاملِ ساسانیان بر قلمروی کوشان غربی است. واژگان کلیدی: سکه، مطالعات سکه شناسی، ساسانیان، کوشانیان، کوشان شاهان.
  Abstract
  The present research with title of “studying relationship of Sasanian Empire and Kushan Empire based on Numismatics” has decided for examining such relationship through studying photos, symbols, signs and available writings in the coins for aforesaid 2 empires. In this way through offering main question and related responses, itis attempted for examining the influence of such relationship. The main research question is that “what is the assistant of coins and Numismatics for recognizing the relationship betweenSasanian Empire and Kushan Empire” and in the way of responding to this question, the main research hypothesis is described as follows: whereas there are very limited and complicated available written documents and inscriptions related to the subject of research, understanding the relationship between Sasanian Empire and Kushan Empire and their writing requires to benefit from other available references and one of the most important references for recognizing such relationship is coin and related studies. Upon studying the history of Sasanian Empire and Kushan Empire, it is determined that royal status so-called Kushan king was very important for the relationship between Sasanian Empire and Kushan Empire. Kushan kings were all Sasani kings that ascended the throne upon victory of Sasanian over territory of west Kushan and hold position of agent between Sasanian Empire and Kushan Empire and on the other hand in theNumismatics studies related to coins of Kushan kings, the decisive role for showing relationship of these 2 kings were revealed. Thus, in the first chapter the history of Kushan Empire and Kushan kings is studied, in the second chapter the coins during Sasanian Empire, coins of Kushan, recognition and classification of coins during Kushan kings is studied, the third chapter deals with relationship between these 2 kings and their influence through coins of Kushan kings. Numismatics of this period of history reveals that Kushan kings were influenced by Kushan Empire at first; nevertheless, later on through developing relationship between these 2 kings, the significant influence of Sasanian over coins of Kushan is revealed and these relationships show the complete dominance of Sasanian over territory of Kushan Kings. Key Words: Coin, Numismatics,Sasanian Empire,Kushan Empire, Kushan Kings