عنوان پایان نامه

تاثیر میرایی اتصالات در رفتار لرزه ای قاب های نیمه صلب


  محل دفاع
  کتابخانه پردیس یک فنی شماره ثبت: 1982;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 65744
  تاریخ دفاع
  ۰۸ شهریور ۱۳۹۳
  استاد راهنما
  رضا عطارنژاد

  به منظور کاهش پاسخ دینامیکی قاب¬های نیمه¬صلب با اتصالات پیچی مواد اتلاف¬ کننده انرژی بین ورق لچکی و بال ستون و یا بین نبشی و بال عضو می¬تواند قرار داده شود. در این پایان¬نامه به منظور مدل¬سازی عددی قاب نیمه¬صلب، مدل¬های دو بعدی قاب¬های نیمه¬صلب با اتصالات پیچی و مواد اتلاف¬کننده انرژی به ترتیب توسط فنر پیچشی و میراگر تحت نرم¬افزار اپنسیس ایجاد گردید. مدل¬ها به¬صورت قاب سه طبقه و شش طبقه با سه دهانه به طول 7 متر با اتصالات نیمه¬صلب با سه ظرفیت مختلف، 50%، 60%، 70%، با و بدون میراگر ساخته شد. آنالیز دینامیکی این قاب¬ها توسط هفت شتاب¬نگاشت دور از گسل انجام شد و با مقایسه پاسخ قاب¬های با میراگر و بدون میراگر دیده شد که یک میرایی بهینه به منظور کاهش پاسخ دینامیکی قاب¬های نیمه¬صلب وجود دارد. این میراگر بهینه تغییرمکان نسبی و تغییرمکان طبقات را کاهش و برش پایه را افزایش می¬دهد. همچنین پاسخ دینامیکی قاب¬های نیمه¬صلب بدون میراگر و با میراگر (میرایی بهینه تحت زلزله¬های حوزه نزدیک بررسی و مقایسه گردید، دیده شد که تحت شتاب¬نگاشت¬های حوزه نزدیک نیز، میراگر بهینه سبب کنترل پاسخ دینامیکی سازه می¬گردد.
  Abstract
  To reduce dynamic response of a semi-rigid frame with bolted connections, energy dissipation materials may be placed at a connection between the end plate and column flange or between the angle and member flange. In this thesis two 3-story and 6-story three-span frame with semi-rigid connections having three different capacities and energy dissipation materials analytically modeled by idealizing semi-rigid connections and energy dissipation materials as rotational spring and damper, respectively. The numerical model included nonlinear connection behavior, member yielding and geometrical nonlinearity of the structure. The pushover and dynamic analyses of the frames were performed using OPENSEES analysis program and dynamic analyses of frames with and without connection dampers show that there is an optimal damper damping coefficient by which the seismic responses of semi-rigid frame, including lateral displacements can be significantly reduced.