عنوان پایان نامه

شرایط تحقق عنوان ناشزه در در رابطه زوجیت


  محل دفاع
  کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 70719;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002235
  تاریخ دفاع
  ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
  دانشجو
  مهدی کثیری

  چکیده یکی از مباحثی که موجبات اختلافات بسیاری را در نظام خانواده و ارکان اصلی آن یعنی زوجین بوجود اورده، عدم شناخت و آگاهی آن ها نسبت به حقوق و تکالیف یکدیگر است. از جمله این مباحث، بحث نشوز در نظام حقوقی خانواده می باشد که همواره تنش های بسیاری را بین زن و شوهر بوجود آورده است. نشوز که عدم اطاعت یکی از زوجین از دیگری است دارای شرایط تحقق مختلفی به نسبت زوجین می باشد و تمکین نقطه مقابل آن است. به نظر مشهور فقها و همچنین طبق آرای حقوقدانان امارات نشوز به دو صورت قولی و یا فعلی آشکار می شود که عبارت اند از اینکه زمانی که شوهر با او سخن می گوید زن از زیبا سخن گفتن امتناع کند و در مقابلش فروتن نباشد، در صورتی که قبلاً اینطور نبوده است و یا اینکه مرد بر او داخل شود و او را به فراش دعوت کند، او دعوتش را رد کرده و ترک فراش کند و معتقدند که با پیدایش این عوامل، احکام و پیامدهایی از نظر فقهی و حقوقی بر آن مترتب است که شامل وعظ، حجر و ضرب است. از جمله آثار نشوز، سقوط نفقه و حق قسم و طلاق برای مرد فرض شده است. در پژوهش حاضر پس از توضیح و تبیین واژگان و اصطلاحاتی نظیر نشوز، تمکین، نفقه، حق، حکم و تکلیف به بیان حقوق مشترک و خاصه زن و شوهر و وظایف آن ها پرداخته شده و شرایط تحقق نشوز هریک از زوجین را مشخص کرده است. واژگان کلیدی: نشوز، نفقه، تمکین، حق، حکم، تکلیف، وعظ، هجر، ضرب، قسم، مهر.
  Abstract
  Abstract One of the debates that cause many disputes in the family is not being well- awared of the duties and responsibilities which each of the spouses has towards another one. Noshooz is one of these disputing debates in the family which means the disobedience of one of the spouses from another one. The performance of Noshooz has some various conditions and Steadfastness is its opposite. According to jurists and lawyers the signs of Noshooz is devided into word and act that consist of that wife does not talk to husband with harsh speech she does not turn away face from him.or in case the husband asks for sextual relationships she should not disagree. They blieve that the legal consequences of Noshooz include Preaching, Seperation and Beating. The results of Noshooz for men include: fall of Alimony, fall of Ghasm (devision of the rights) and Divorce. Present study defines some key terms such as Noshooz, Steadfastness, Alimony, Regulation and Responsibility. In addition it investigate the common and social responsibilities and duties of spouses it focuses on the the conditions in which Noshooz must be performed. Key words: Noshooz, Alimony, Steadfastness, Regulation, Responsibility, Preaching, Seperation, Beating, Ghasm