عنوان پایان نامه

رابطه سبکهای مقابلهو سبکهای دلبستگی با افسردگی و متوسط طول دوره بهبودی بین اپیزودها در افراد مبتلا به افسردگی مهاد


  نام دانشجو
  فاطمه صالح اصفهانی

  اساتید راهنما
  محمدعلی بشارت

  رشته ی تحصیلی
  روانشناسی بالینِی


  در این پژوهش رابطه سبک‌های مقابله با استرس و سبک‌های دلبستگی با افسردگی و متوسط طول دوره بهبودی بین اپیزودها در افراد مبتلا به افسردگی مهاد مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه انواع مقابله مسأله‌محور، هیجان‌محور مثبت و هیجان‌محور منفی و سبک‌های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در افراد مبتلا به افسردگی مهاد بود. همچنین بررسی رابطه این متغیرها (سبک‌های مقابله و سبک‌های دلبستگی) با متغیر متوسط طول دوره بهبودی بین اپیزودها برای اولین بار مورد توجه قرار گرفت. متغیرهای جمعیت‌شناختی جنس، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات نیز در افراد مبتلا به افسردگی مهاد و با سابقه عودهای مکرر بررسی شد. نمونه مورد بررسی شامل 114 نفر (59 زن و 55 مرد) از بیماران مبتلا به افسردگی مهاد بود. از شرکت‌کنندگان در پژوهش خواسته شد که مقیاس سبک‌های مقابله تهران (TCSS؛ بشارت، 1385)، مقیاس دلبستگی بزرگسال (AAI؛ بشارت، 1386، 2011) و مقیاس افسردگی بک (BDI؛ بک، راش، شاو و امری، 1979) را تکمیل کنند. اطلاعات مربوط به تعداد دفعات عود و طول دوره بهبودی بین اپیزودها بر حسب گزارش‌های شخصی و پرونده بیماران جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی، آزمون t و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که دلبستگی ایمن، دلبستگی دوسوگرا، مقابله هیجان‌محور منفی و سطح تحصیلات زیر دیپلم به ترتیب بیشترین واریانس از متغیر وابسته (افسردگی) را تبیین می‌کنند و البته رابطه دلبستگی ایمن با افسردگی منفی بود. سبک مقابله مسأله‌محور با متغیر طول دوره بهبودی رابطه مثبت معنادار و سبک دلبستگی اجتنابی با این متغیر رابطه منفی معنادار نشان داد. البته در تحلیل رگرسیون هیچ یک از متغیرهای پیش‌بین نتوانست سهم معناداری از واریانس طول دوره بهبودی را تبیین کند. از یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که متغیرهای شخصی و بین¬شخصی سبک¬های مقابله و سبک‌های دلبستگی با افسردگی و متوسط طول دور? بهبودی بین اپیزودها در افراد مبتلا به افسردگی مهاد و با سابقه عودهای مکرر رابطه معنادار دارد. همچنین تعدادی از زیرمقیاس¬های این متغیرها قادرند سهمی از واریانس افسردگی را پیش¬بینی کنند. واژه‌های کلیدی: سبک‌ مقابله، سبک دلبستگی، افسردگی، عود افسردگی، متوسط طول دوره بهبودی بین اپیزودی