عنوان پایان نامه

مطالعه رابطه انگاره های ذهنی و هویت فرهنگی نسل دوم ایرانیان مقیم آمریکا


  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 59824;کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی شماره ثبت: رس 4588
  تاریخ دفاع
  ۲۶ مهر ۱۳۹۰
  استاد راهنما
  سعیدرضا عاملی رنانی

  در این پایان نامه به رابطه‌ی بین انگاره‌های ذهنی و هویت فرهنگی‌ در نسل دوم ایرانی‌های مقیم آمریکا (ایرانی-آمریکایی‌ها) پرداخته می شود. انگاره ذهنی این افراد نسبت به فرهنگ ایرانی و آمریکا‌یی و در نتیجه هویت برآمده از آن، موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. به‌لحاظ تئوریک، نظریه انگاره‌های ذهنی ساختار نظری را تشکیل می داده و از نظر روش شناختی، از ترکیب دو روش گروه کانونی برای جمع آوری داده‌ها واز روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. چهار گروه کانونی متشکل از ایرانی-آمریکایی‌هایی که بر اساس دو معیار زبان فارسی و دین تقسیم بندی شده‌اند، از نظر نوع انگاره‌های ذهنیشان نسبت به دو فرهنگ ایرانی و آمریکایی و رابطه آن با هویتشان مورد مقایسه قرار گرفتند. هر کدام از گروه‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند و از لحاظ دومعیار اصلی یعنی میزان تسلط به زبان فارسی و میزان تمایل به مذهب و همچنین از لحاظ نوع تربیت والدین، شهری که در آن جامعه پذیر گشته‌اند، میزان سفر به ایران، میزان ادغام در جامعه آمریکایی و غیره متفاوت هستند: گروه اول به زبان فارسی تسلط دارند ولی به مذهب تمایلی ندارند. گروه دوم به زبان فارسی تسلطی ندارند و به مذهب نیز گرایشی ندارند. گروه سوم به زبان فارسی تسلط دارند ولی دارای تمایلات مذهبی هستند. گروه چهارم به زبان فارسی تسلط ندارند و به مذهب تمایل دارند. یافته های مربوط به هر گروه کانونی به طور جداگانه مورد تحلیل محتوای کیفی قرار می‌گیرند. این پایان نامه ادعای هیچ گونه تعمیمی نسبت به یافته‌هایش ندارد و خواهان برقراری هیچ گونه رابطه علی جهت داری بین انگاره‌های ذهنی و هویت نیست. بلکه هدفش کشف شکل این رابطه است تا با روشن تر کردن ابعاد انگاره‌های ذهنی این افراد نسبت به فرهنگ‌های ایرانی و آمریکایی، هویت آنها را بهتر شناخته شود. واژگان کلیدی: هویت، انگاره ذهنی، ایرانی، آمریکایی، روش کیفی