عنوان پایان نامه

بررسی سنت نوشتاری زنانه در آثار دو نسل از نویسندگان زن ایرانی _ نسیم جانفدا


  رشته تحصیلی
  مطالعات زنان
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 49041;کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی شماره ثبت: رس 4266
  تاریخ دفاع
  ۲۷ تیر ۱۳۹۰
  استاد راهنما
  محبوبه پاک نیا
  دانشجو
  نسیم جانفدا

  این پژوهش نقطه عزیمت خود را بررسی و تعیین سنت نوشتاری زنانه، از منظر منتقدین ادبی آنگلو-آمریکایی نهاده است و از دیدگاه نقد وضعی زنان، آثار دو نویسنده زن ایرانی را از دو نسل، می کاود. به جهت پیچیدگی ها و تفاسیر گوناگونی که از نقد زن محور وجود دارد، ناگزیر، خاستگاه و همچنین انواع نقد زن محور را مروری تفصیلی نموده ایم. از یک سو، الین شوالتر در نقد وضعی زنان تجارب زنانه و بالتبع آن چشم انداز ویژ? زنان به هستی را، علت مختصات ویژ? نوشتار آنها می داند. از سویی دیگر، تنوع و گوناگونی ساحتهای تجربه، در زیست بشری،ما را بر آن داشت تا نمودهای این تجارب را با تفکیکی بدیع در این رساله بجوییم و البته با هدف کسب جامعیت تحقیق، نظری نیز بر شکل و نحو? روایت آثار انداخته و آنها را در تعیین این سنت نوشتاری، دخیل کرده ایم. در این راه، از روش نقد ادبی تفسیری، به لحاظ هماهنگی با اصول نظری این رساله،یاری جسته ایم. از همه این مقدمات و لوازم تا بدان جا رسیدیم که نشان دهیم سنت نوشتاری زنانه در ایران نیز با نوسان های خاص خویش، پس از گذر از دوران تقلید، رهسپار عبور از نوشتههای فمینستی به سمت نوشتاری مؤنث می باشد. بهترین مدعای آن، رمان " چراغ ها را من خاموش می کنم" از زویا پیرزاد است، اگرچه آن نیز به مثاب? سمبلی از سنت نوشتاری مؤنث، خود، بینامتن و چه بسا سرآغازی است برای نسلهای بعدی و نویسندگان دیگر تا در ارتباط متقابل با این متون، خلاقیت ها و سبکهای نوینی را در سنت نوشتاری زنانه در ایران بشارت دهند.
  Abstract
  This research aims at determining Women Writing Tradition based on the views of Anglo-American literary criticizers and investigates two works of Iranian women from two generation based on the Gynocritics point of view. Due to the complexity and the various interpretations in Feminism criticism, its root and the kinds of this criticism, an elaborated review will be provided. On the one hand, Elaine Showalter in Gynocritics considers women experiences and their specific ontology as a cause of unique characteristics of their writing. On the other hand, the variety of aspects in their experiences led us to investigate the manifestation of these experiences in a clear, explicit way in this research. However, in order to meet the comprehensiveness of the thesis, we took a look at the form and narration style of these works and applied them in determining the Writing Tradition of these two writers. To this end, we used the interpretive literary criticism due to its harmony with the theoretical frameworks of this thesis. Based on these introductory bases, we showed that women writing tradition in Iran had its own fluctuations and after passing the imitation period, it passes over feminist writing toward female writing. The best example of this is the novel “I turn off the lights” by Zoya Pirzad. Although this work as an example of Female Tradition, is, itself, inter-textual, it can scaffold other works in future by other authors who can represent their innovations and novel styles in women writing tradition through interaction with such works.