عنوان پایان نامه

تاثیر عوامل فردی سازمانی و فن آوری بر اشتراک دانش و توانایی نوآوری در شرکت های بیمه خصوصی


  رشته تحصیلی
  مدیریت اجرایی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 53455
  تاریخ دفاع
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
  دانشجو
  مریم الهی
  استاد راهنما
  امیر مانیان

  تغییراتی که به سرعت در محیط کسب و کار در حال وقوع می‌باشد، سازمان‌ها را وادار می‌کند توان لازم را در جهت پاسخگویی سریع و مناسب به تحولات مذکور کسب نمایند تا بتوانند در محیط رقابتی موجود به حیات خویش ادامه دهند و از آنجا که در حال حاضر دانش منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی پایدار محسوب می‌شود، لذا سازمان‌ها چاره‌ای جز حرکت به سمت مدیریت دانش نخواهند داشت. انتقال دانش در سازمان‌ها یکی از راه‌های مهم برای اعضاء جهت یادگیری از یکدیگر و خلق دانش جدید است. علی رغم اهمیت فزاینده تسهیم دانش برای رقابتی بودن سازمان‌ها، عدم شناخت مناسب از عوامل تسهیل کننده‌ و موانع، رسیدن به اهداف مدیریت دانش توسط سازمان‌ها را مشکل می‌نماید. هدف از این تحقیق بررسی عوامل مختلف فردی، سازمانی و فن‌آوری بر جریان اشتراک دانش و تأثیر آن بر توانایی نوآوری در سازمان می‌باشد تا با شناسایی و تقویت این عوامل، بتوان بر اشتراک دانش و تحقق نوآوری و در نهایت کسب مزیت رقابتی بیشتر درسازمان‌ها افزود. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که از بین عوامل مذکور، اثربخشی عوامل فردی (شامل رضایت در همکاری با دیگران و اعتماد) و یکی از عوامل سازمانی (پاداش‌های سازمانی) از اهمیت بیشتری برخوردار بوده اند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده‌ها استفاده شده است.
  Abstract
  Rapid changes taking place in the business environment are forcing organizations to enale themselves for responding quickly and appropriately to these developments in order to acquire the competitive environment to continue their life. Nowadays, as the main source of sustainable competitive advantage is knowledge creation, the organization will have no choice but to move towards knowledge management. Knowledge transfer in organizations is one of the important ways for members to learn from each other and create new knowledge. Despite the growing importance of knowledge sharing for competitive organizations, lack of proper understanding of the facilitators and barriers, it seems difficult to achieve the objectives of knowledge management by organizations. The purpose of this study is to survey the Individual, organizational and technology factors and their impact on the flow of knowledge sharing and firm innovation, so that by identifying and promoting of these factors could increase the knowledge sharing and innovating realization and ultimately gaining competitive advantage in organizations. Research results indicate that between the foregoing factors, the effectiveness of individual factors (including satisfaction and confidence in working with others) and the organizational factors (organizational rewards) have been more important. In this study, questionnaires are used for data collection.