حسین آقابابا

حسین آقابابا

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۰۰۶۹۸۸۷۰۷۱

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

" ارائه راهکاری تلفیقی بر اساس خدمات مبتنی بر موقعیت و سیستم های توصیه گر جهت بهبود در خدمات دولت الکترونیک : مطالعه موردی انتخابات مجلس شورای اسلامی
طراحی یک روش تفسیرپذیر قاعده محور برای طبقه بندی جریان داده ها
آینده پژوهی تجارت الترونیک در افغانستان: مطالعه موردی آینده کاربرد تجارت الکترونیک در صادرات خشکبار افغانستان