نگهدار حسین پور

نگهدار حسین پور

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۳۵۲۱۱۱۹۴۵۹

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات بر کنترل کلوخه شوندگی/رسوب آسفالتین های مدل نفت سنگین در حضور تنش برشی