سیدفرشید کاشانی بزرگ

سیدفرشید کاشانی بزرگ

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۰۰۳۹۹۹۷۷۵۸

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

بررسی اثر افزودن عنصر سوم
بررسی جوش نفوذی غیر همجنس سوپر آلیاژ پایه نیکل به
ایجاد لایه ی سطحی نانو
اثر توام نایوبیوم و الومینیوم
لحیم کاری سخت آلیاژ های زیر کونئم
ایجاد لایه سطحی نانو کامپوزیت بر آلومینیوم
بررسی جوشکاری هم جنس و غیر هم جنس آلیاژ
استفاده از فرایند هم زن اصحکاکی در ایجاد لایه سطحی نانو کامپوزیت هیبریدی
سنتز پودر نانو بلوری بر پایه Mg۲Cu با افزودنی الومینیم توسط آلیاسازی مکانیکی