ساختار سازمانی

 

ریاست دانشگاه (دکتر محمود نیلی احمدآبادی)

 

معاونت اداری و مالی (دکتر سعید یزدانی)

 

معاونت آموزشی (دکتر سید حسین حسینی)

 

معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات (دکتر علی مقاری)

 

معاونت بین‌الملل (دکتر محمدباقر قهرمانی)

 

معاونت پژوهشی (دکتر محمد رحیمیان)

 

معاونت دانشجویی وسازمان خدمات دانشجویی (دکتر سعید حبیبا)

 

معاونت فرهنگی (دکتر مجید سرسنگی)

 

واحدهای وابسته