فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۷۱۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس بین المللی ارسعلوم اجتماعی ورفتاریMBAکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ صنایع‌MBA- مدیریت عملیاتکارشناسی ارشد
جغرافیاجغرافیای‌ طبیعی‌آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی ماهواره ایکارشناسی ارشد
جغرافیاجغرافیای‌ طبیعی‌آب و هواشناسیکارشناسی پیوسته
جغرافیاجغرافیای‌ طبیعی‌آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی شهریکارشناسی ارشد
جغرافیاجغرافیای‌ طبیعی‌آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی دیرینهدکتری تخصصی PhD
جغرافیاجغرافیای‌ طبیعی‌آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی سینوپتیکدکتری تخصصی PhD
جغرافیاجغرافیای‌ طبیعی‌آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی سینوپتیککارشناسی ارشد
جغرافیاجغرافیای‌ طبیعی‌آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کشاورزیدکتری تخصصی PhD
جغرافیاجغرافیای‌ طبیعی‌آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کشاورزیکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی کیشعلوم اجتماعی و رفتاریآب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کشاورزیدکتری تخصصی PhD
پردیس بین المللی کیشعلوم اجتماعی و رفتاریآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیکارشناسی ارشد
تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌بهداشت و طب ورزشیآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیکارشناسی ارشد
تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌بهداشت و طب ورزشیآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشیدکتری تخصصی PhD
تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌بهداشت و طب ورزشیآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشیکارشناسی ارشد
پردیس بین المللی کیشعلوم اجتماعی و رفتاریآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشیکارشناسی ارشد
پردیس البرزعلوم اجتماعی و رفتاریآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحیدکتری تخصصی PhD
تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌بهداشت و طب ورزشیآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحیکارشناسی ارشد
تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌بهداشت و طب ورزشیآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحیدکتری تخصصی PhD