نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
بررسی تقابل بین گرگ و جوامع محلی در استان همدان مدیریت مشارکتی برای کاهش تعارضاتپردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعیباغبانی‌مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - تنوع زیستیدكتری تخصصی PhDعلیرضا محمدیمحمد کابلی۳۰ بهمن ۱۳۹۶