نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
شناسائی زیرگروههای سرطان با استفاده از جهشهای سوماتیکعلوم و فنون نوینهوا و فضامهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشدمحسن فلاحتسما گلیائی, زهرا رزاقی مقدم کاشانی۲۶ شهریور ۱۳۹۶
یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدنعلوم و فنون نوینبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشدنوشین نافعیمهدی تیموری, محمد خوانساری۰۷ مهر ۱۳۹۵
طراحی و پیاده سازی یک سامانه جهت تشخیص زودهنگام پوکی استخوانعلوم و فنون نوینبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشدمائده ایزدیسید حمید رضا احمدی۰۷ مهر ۱۳۹۵
پیش بینی بیماری سرطان با استفاده از شبکه های بیزیعلوم و فنون نوینبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشدجابر مرادنژادهادی زارع۰۵ مهر ۱۳۹۵
تحلیل ساختاری شبکه های عصبی زیستی با استفاده از نظریه بازیعلوم و فنون نوینبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشدمحمد خواجه زادهسما گلیائی, هادی ویسی۰۵ مهر ۱۳۹۵
ارائه روش تحلیلی برای کمینه کردن بار بیماری دیابت بر اساس مدل مارکوفعلوم و فنون نوینبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشددنیا رویینمهدی تیموری, مرتضی ابراهیمی۳۱ شهریور ۱۳۹۵
ارایه یک روش نمونه برداری برای تخمین میزان شیوع بیماری های همه گیرعلوم و فنون نوینبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشدسمیرا فاطمیمصطفی صالحی, هادی ویسی۳۱ شهریور ۱۳۹۵
ارائه ی روش تلفیقی مبتنی بر شبکه جهت اولویت بندی ژنهای درگیر در سرطانعلوم و فنون نوینبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشدسیده رضیه عبداللهی دمنهسما گلیائی, زهرا رزاقی مقدم کاشانی۲۹ شهریور ۱۳۹۵
اندازه گیری متغیرهای شبکیه و بررسی تأثیر آنها در میزان دید بیماران دیابتیعلوم و فنون نوینبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشدمحبوبه زارع میرک آبادحسین بوبرشاد, هادی ویسی۲۹ شهریور ۱۳۹۵
طراحی و پیاده سازی یک سامانه ارزیاب کیفیت انجام تمرینات توانبخشیعلوم و فنون نوینبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشدطیبه بیابانی سرندسید حمید رضا احمدی۲۸ شهریور ۱۳۹۵