نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
طراحی مفهومی یک سیکل نوین مایع سازی هیدروژن با هدف بهینه سازی اگزرژواگونومیکیعلوم و فنون نوینانرژی های نو و محیط زیستمهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژی) - مدلسازی انرژیدكتری تخصصی PhDمجید اسدنیامهدی مهرپویا۲۹ بهمن ۱۳۹۶
یک رویکرد جدید برای طراحی و بهینه سازی سیستم‌های هیبرید مستقل از شبکه مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیرعلوم و فنون نوینانرژی های نو و محیط زیستمهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژی) - مدلسازی انرژیدكتری تخصصی PhDاکبر ملکیفتح اله پور فیاض۱۰ دی ۱۳۹۶