عنوان پایان نامه

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی و بیان برخی ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز اسانس در گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L) تحت شرایط تنش کم آبی