عنوان پایان نامه

اشکانیان ارمنستان


  رشته تحصیلی
  تاریخ ایران باستان
  مقطع تحصیلی
  دكتری تخصصی PhD
  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ثبت: 4481;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 79056;کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ثبت: 4481;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 79056
  تاریخ دفاع
  ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
  دانشجو
  محمد ملکی
  استاد راهنما
  روزبه زرین کوب

  ارمنستان به دلیل موقعیت راهبردی، از دیرباز جزو مناطق نفوذ ایران در دوره مادها و هخامنشیان بود. با روی کار آمدن اشکانیان در ایران که خود را وارث سلسله هخامنشی می‌دانستند، طبیعی بود که آنها نیز به تدریج داعیه‌دار سلطه بر قلمرو پیشین هخامنشیان، از جمله ارمنستان شوند. از طرفی، قدرت نو ظهور امپراتوری روم، با شکست سلوکی ها و تصرف سرزمین های سوریه و آسیای کوچک، به دنبال سلطه بر شرق بود؛ و ارمنستان به دلیل موقعیت استراتژیک و راهبردیی‌اش، مورد توجه هر دو قدرت شرق و غرب قرار گرفت. با هم مرز شدن ایران و روم در زمان مهرداد دوم اشکانی (124-87 ق‌م)، رویارویی‌های پیوسته دو قدرت بزرگ برای دستیابی به مناطق مهم مرزی به ویژه ارمنستان آغاز گشت. امپراتوری روم برای کاهش نفوذ طرف مقابل خود، شاهنشاهی اشکانی، در این سرزمین، می خواست ارمنستان را برای همیشه زیر نفوذ خود نگه دارد. اما در نهایت، ارمنیان، به‌خصوص ناخارارهای ارمنی، که از سیاست امپراتوری روم در تحمیل شاهان بیگانه و دست نشانده، به تنگ آمده بودند، با اتحاد با اشکانیان ایران، پس از سال‌ها مبارزه سرانجام قدرت و هیمنه امپراتوری روم را در هم شکستند؛ و شاخه‌ای از خاندان اشکانی ایران در ارمنستان، به‌عنوان سلسله اشکانیان ارمنستان، که موضوع رساله حاضر می‌باشد، به این شرط قدرت را در دست گرفتند که به تخت نشستن آنها با تایید و تنفیذ امپراتوری روم صورت گیرد. موفقیت اشکانیان در به تخت نشاندن شاهزاده‌ای از خاندان خود بر تخت ارمنستان و بوجود آوردن سلسله اشکانیان ارمنستان، بعدها موجبات ناخرسندی روم را فراهم نمود؛ زیرا این پیمان مسئله ارمنستان را در ظاهر به نفع روم، اما در واقع به نفع ایران خاتمه داده بود. چنانکه رومی‌ها مترصد فرصتی بودند که منافع از دست رفته در پیمان راندیا را بازپس گیرند؛ از این تاریخ اشکانیان ارمنستان موضوع اصلی درگیری بین ایران اشکانی‌ساسانی و امپراتوری روم‌بیزانس شد، که کم و بیش سراسر قرن‌های 2، 3، 4 م را در برداشت. اشکانیان ارمنستان تا زمانی که شاهنشاهی اشکانی در ایران پابرجا بود، همه جا به‌عنوان متحد در کنار ایران علیه امپراتوری روم وارد می‌شدند. اما با روی کار آمدن ساسانیان و سرنگونی شاهنشاهی اشکانی در ایران، آنها از در اتحاد با امپراتوری روم درآمدند و سرنوشت آنها به موفقیت و شکست امپراتوری روم گره خورد.
  Abstract
  Armenia due to strategic location, has long been one of the zones of influence of Iran in the Median and Achaemenid periods. With the Arsacids in Iran who saw themselves as the heirs of the Achaemenid dynasty, it was natural that they also began to claim authority over the former Achaemenid territory, are including Armenia. On the other hand, the emerging power of the Roman Empire, defeating the Seleucids and the land grabs Syria and Asia Minor, was to seek to dominate the East; And Armenia due to its strategic position and the was attention of both East and West power. With bordering Iran and Rome at the time of the Parthian Mithradates II (124-87), Armenia began especially, Continuous confrontation between the two great powers to achieve border areas. To reduce the influence of the Roman Empire your opponent, of Arsacid The Imperial, in this land, wanted to Armenia under its influence to keep forever. But in the end, Armenians, especially the Armenian Nakhararhay, that the foreign policy of the Roman Empire imposed puppet kings, were fed, in alliance with the Arsacids of Iran, after years of struggle finally broke the power the Roman Empire; And a branch of the Iranian Arsacids dynasty in Armenia, as Armenia Arsacids dynasty, which is the subject of the present thesis, on the condition that the throne of power took place with the approval and ratification of the Roman Empire. Arsacids successfully put to bed the prince of his dynasty on the throne of Armenia and the creation of the Arsacids dynasty of Armenia, is then used to improve the displeasure of Rome; Because the treaty is in favor of leaving Armenia in appearance, but in fact was terminated in favor of Iran. As the Romans who were looking forward to getting a chance to reclaim lost interest in Randya Treaty; the Arsacids of Armenia The main theme of the conflict between the Sassanid – Parthian and Byzantine - Roman Empire, which more or less throughout the centuries, 2, 3, 4 in the harvest. The Arsacids of Armenia until the Arsacids the Imperial was established in Iran, everywhere, along with Iran as an ally against the Roman Empire entered. But with the fall of the Sassanid and Parthian the Imperial in Iran, they were in alliance with the Roman Empire and the Roman Empire tied their fate to the success and failure. Keywords: the Arsacids of Armenia, the arsacids the Imperial, the Roman Empire, the Sassanian Imperial