عنوان پایان نامه

تاثیر تمرینات ثبات دهنده ریتمیک بر درد ،ثبات عملکردی وفعالیت الکترومایوگرافیک عضلات والیبالیستهای زن نخبه دارای ناپایداری قدامی مکرر شانه:کارآزمایی تصادفی کنترل شده


  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شماره ثبت: 1216;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 71529
  تاریخ دفاع
  ۱۴ مهر ۱۳۹۴
  دانشجو
  شهرزاد زندی
  استاد راهنما
  رضا رجبی

  مقدمه و هدف: تمرینات ثبات‌دهنده ریتمیک از جمله تمریناتی‌ است که به منظور افزایش قدرت و ثبات شانه پیشنهاد شده‌اند. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی 12 جلسه تمرینات ثبات‌دهنده ریتمیک با استفاده از ابزار بادی‌بلید بر فعالیت الکترومایوگرافی، ثبات عملکردی، درد و ناتوانی اندام فوقانی زنان والیبالیست مبتلا به ناپایداری قدامی مکرر شانه بود. روش تحقیق: در این کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده 27 والیبالیست دانشگاهی دارای ناپایداری قدامی شانه به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. فعالیت الکترومایوگرافی عضلات شانه در حین انجام اسپک سریع والیبال ارزیابی شد. ثبات عملکردی شانه توسط آزمون تعادل Y اندام فوقانی اندازه‌گیری شد. میزان درد توسط شاخص دیداری درد و ناتوانی شانه نیز توسط پرسشنامه DASH ارزیابی شد. در طول یک ماه گروه کنترل تنها در فعالیت‌های تیم والیبال دانشگاه شرکت داشتند در صورتی که گروه تجربی در کنار تمرینات تیمی، 12 جلسه تمرینات ثبات‌دهنده ریتمیک را انجام دادند. یافته‌ها: پس از اجرای برنامه مداخله، شاخص‌های الکترومایوگرافی یعنی میزان فعالیت عضلات و هماهنگی عضلات گروه تجربی در مقایسه با پیش آزمون بهبود یافت در صورتی که گروه کنترل بهبود معنی‌داری نداشتند. همچنین ثبات عملکردی افزایش یافته و درد و ناتوانی اندام فوقانی با انجام تمرینات در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی‌داری داشت. نتیجه‌گیری: با توجه به این نتایج پیشنهاد می‌شود تمرینات ریتمیک در برنامه‌های بازتوانی ناپایداری قدامی مکرر شانه جهت بالا بردن فعال‌سازی و هماهنگی عضلات و ثبات عملکردی شانه و کاهش و کنترل درد و ناتوانی شانه انجام شوند.
  Abstract
  Introduction: Rhythmic stabilization exercises have been suggested as an effective way to improve strength and stability of the shoulder. The aim of this study was to investigate the effects of rhythmic stabilization exercise on pain, functional stability and Electromyographic muscle activity in elite female volleyball players with recurrent anterior shoulder instability. Methods: In this randomize controlled trial, 27 female volleyball players with anterior shoulder instability were randomly assigned into experimental and control group. Electromyographic activity of selected shoulder muscles was recorded while performing a rapide volleyball spike. Functional stability of the shoulder was evaluated with Y Balance Test-Upper Quarter. Shoudler pain and disability have been measured with Visual Analogue Svale and the DASH questionnaire, respectively. During 4 weeks, the experimental group participated in rhythmic stabilization exercises using the Body Blade (12 sessions) while enrolement in routin volleyball team training sessions, but the control group participated only in their routin volleyball team training sessions. Results: The results of electromyographic measurements (muscle activity and coordination) of the experimental group were improved after participating in stabilization exercises in comparison to their pre-test results and to the control group, while the control group showed no significant improvements. Functional stability was improved and the pain and disability of shoulders have also decreased in experimental group compared to the controls. Conclusion: Based on the results of this study, rhytmic stabilization exercises using the Body Blade could be suggested as an effective way to improve electromyographic muscle activity and coordination and sunctional stability of the shoulder and to decrease the pain and disability of the shoulder in female volleyball players with anterior shoulder instability.