عنوان پایان نامه

بررسی رابطه ساختار و ماهیت در ج. ا. ا معطوف به نظام سازی اسلامی


  رشته تحصیلی
  حقوق عمومی
  مقطع تحصیلی
  دكتری تخصصی PhD
  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3991;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 72292;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3991;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 72292
  تاریخ دفاع
  ۰۷ دی ۱۳۹۴

  اصولا نظام‌سازی اسلامی در پی اجرای حداکثری احکام و موازین شریعت، به عنوان غایت مطلوب نظام اسلامی است. البته این اجرای حداکثری، خود منوط به دریافت درکی صحیح و دقیق از لوازم، اقتضائات و پیش‌فرض‌های نظام‌سازی اسلامی است که در این میان به نظر می‌رسد یکی از مقدمات و پیش‌فرض‌های ضروری در این خصوص، بررسی رابطه ساختار و ماهیت در نظام‌سازی اسلامی باشد. بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت، موضوعی مهم و پیچیده در حقوق اساسی است؛ موضوع تاثیرات متقابل ساختار و ماهیت و اینکه گاهی ابزارها به عنوان طریق، خود موضوعیت یافته و به مثابه غایت نگریسته می‌شوند، به جز در حقوق به طور عام، حقوق عمومی به طور خاص و حقوق اساسی به طور اخص، در سایر حوزه‌های علوم انسانی قابل جستجو و پیگیری می‌باشد. این در حالی است که به یکی از وجوه این رابطه یعنی تاثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی کمتر پرداخته شده است. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی در پی پرداختن به این پرسش اساسی است که بر اساس نظام‌سازی اسلامی، ساختار و ماهیت دارای چه نسبتی بوده و این نسبت در نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه است تا از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از الزامات و اقتضائات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد که ثمره آن عدم تحدید محتوای شریعت در میان تاثیرات متقابل ساختار و ماهیت خواهد بود زیرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب کرده و اصولا ساختارهای حقوقی در نظام‌های حکومتی به ظرف‌هایی بی‌جهت، بی‌طرف و بی‌اثر نمی‌مانند که باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و بر خلاف تصور رایج، گاهی ساختارها اقتضائات خود را بر ماهیت نظام سیاسی تحمیل می‌نمایند.
  Abstract
  Basically, building the Islamic Political System focused on implementation of the provisions and principles of Islamic Sharia as a desirable objective. However, this maximum performance is subject to perception an accurate understanding of requisites, necessities and presuppositions of Islamic political system building. In this regard, examine the relation between structure and substance, seems to be a required premises. The Contrast of the structure and substance of government is a significant issue in constitutional law. Also, the Interactions of structure and substance of government is an essential and complex issue. Sometimes, In addition to these interactions, what should be viewed as a mean has intrinsic importance and to be seen as an aim. This can be followed in law in general, specifically in public law and particularly in constitutional law as well as in other areas of the humanities. Whereas there is less attention paid to the impact of government structures on the substance of the political system, as one of the aspects of this relation. Based on descriptive-analytic method, this study seeks to address this fundamental question” what is the relation between structure and substance and how is defined in Islamic republic of Iran?” Through analysis of this issue, this study seeks to investigate some of the desired structural necessities and requisites of the Islamic Republic of Iran which will be lead to not restrict the content of sharia in relation to the interactions of structure and substance. Because any substance, content and aim, demands its appropriate structure and legal foundations in government system are not similar to neutral container which formed by their own content. Unlike the common belief, sometimes the structures imposed their requirements on the substance of the political system.