عنوان پایان نامه

بررسی رابطه ساختار و ماهیت در ج. ا. ا معطوف به نظام سازی اسلامی


  نام دانشجو
  هادی طحان نظیف


  رشته ی تحصیلی
  حقوق عمومی
  مقطع تحصیلی
  دكتری تخصصی PhD


  اصولا نظام‌سازی اسلامی در پی اجرای حداکثری احکام و موازین شریعت، به عنوان غایت مطلوب نظام اسلامی است. البته این اجرای حداکثری، خود منوط به دریافت درکی صحیح و دقیق از لوازم، اقتضائات و پیش‌فرض‌های نظام‌سازی اسلامی است که در این میان به نظر می‌رسد یکی از مقدمات و پیش‌فرض‌های ضروری در این خصوص، بررسی رابطه ساختار و ماهیت در نظام‌سازی اسلامی باشد. بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت، موضوعی مهم و پیچیده در حقوق اساسی است؛ موضوع تاثیرات متقابل ساختار و ماهیت و اینکه گاهی ابزارها به عنوان طریق، خود موضوعیت یافته و به مثابه غایت نگریسته می‌شوند، به جز در حقوق به طور عام، حقوق عمومی به طور خاص و حقوق اساسی به طور اخص، در سایر حوزه‌های علوم انسانی قابل جستجو و پیگیری می‌باشد. این در حالی است که به یکی از وجوه این رابطه یعنی تاثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی کمتر پرداخته شده است. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی در پی پرداختن به این پرسش اساسی است که بر اساس نظام‌سازی اسلامی، ساختار و ماهیت دارای چه نسبتی بوده و این نسبت در نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه است تا از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از الزامات و اقتضائات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد که ثمره آن عدم تحدید محتوای شریعت در میان تاثیرات متقابل ساختار و ماهیت خواهد بود زیرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب کرده و اصولا ساختارهای حقوقی در نظام‌های حکومتی به ظرف‌هایی بی‌جهت، بی‌طرف و بی‌اثر نمی‌مانند که باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و بر خلاف تصور رایج، گاهی ساختارها اقتضائات خود را بر ماهیت نظام سیاسی تحمیل می‌نمایند.