عنوان پایان نامه

توسعه مدلی جهت مدیریت اختلال در زنجیره تامین تحت اختلالات تامین تقاضا تولید و حمل و نقل در حالت چند دوره ای