عنوان پایان نامه

تاثیر تمرینات حرکتی در محیط مجازی بر بهبود حس عمقی، دامنه حرکتی و شاخص های الکترومیوگرافی در کودکان فلج مغزی همی پلاژی