عنوان پایان نامه

مطالعه اصلاح ترکیب یونی آب دریا جهت بهبود تاثیر آن در ازدیاد برداشت نفت از مخازن کربناته شکافدار