عنوان پایان نامه

بررسی پایداری آنزیم لوسیفراز بااستفاده از مطالعات دینامیک مولکولی و جهش زایی هدف دار