عنوان پایان نامه

سنتز مشتقات جدید از ترکیبات ایمیدازو تیادیازول و تری آزولوتری آزین با استفاده از انجام واکنشهای چندجزئی و بررسی اثرات داروی آنها