عنوان پایان نامه

مدل سازی دمای هوا با استفاده از تصاویر حرارتی ماهواره ای