عنوان پایان نامه

ارائه مدل برند سازی ملی و ارتقاء تصویر کشور با بهره گیری از ظرفیت ها رسانه ای و دیپلماسی