آزاده شاکری

آزاده شاکری

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۴۷۲۳۶۱۰۱۳۸

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

خبره یابی در محیط های چند زبانه
کشف تقلب در اسناد فارسی
نظر کاوی در مستندات غیررسمی و کوتاه
تحلیل خودکار نامه های الکترونیکی برای شخصی سازی جستجو
استخراج قانون از پایگاه دادهچند مدالیته بیماران صرعی
سازمان دهی نتایج جستجو با کمک محتویات سایتهای ویکی مدیا
خوشه بندی اسناد متنی با استفاده از دانشنامه آزاد ویکی پدیا
استفاده ازپیکره های تطبیقی برای بازیابی اطلاعات بین زبانی فارسی - انگلیسی
بازیابی اطلاعات بین زبانی انگلیسی - فارسی مبتنی بر لغت نامه