محمدتقی بهار

تعداد بازدید:۱۷۲۴
محمدتقی بهار

سال و محل تولد: ۱۲۶۵، مشهد

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دریافت لقب ملک‌الشعرایی آستان قدس رضوی بعد از مرگ پدر به فرمان مظفرالدین شاه، مجاهدت در نهضت مشروطه طلبان، نشر هفته‌نامه «تازه بهار»، نماینده مجلس شورای ملی از طرف مردم مشهد، تأسیس انجمن ادبی و مجله دانشکده ادبیات، مدیریت روزنامه ایران، نماینده مجلس شورای ملی از طرف مردم تهران (۱۳۰۲ و ۱۳۰۴)، وزیر فرهنگ در سال ۱۳۲۴.

برخی از آثار: سبک شناسی، تاریخ احزاب سیاسی ایران، دیوان اشعار، تصحیح تاریخ سیستان و مجمل التواریخ و القصص.

 

مشاهیر دانشگاه تهران